Εδώ και 31 χρόνια τώρα, τέτοιες μέρες τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ δέχονται χιλιάδες επιστολές από όλη την Ελλάδα προς τον Άγιο Βασίλη και ανταποκρίνονται αποστέλλοντας απαντήσεις στους αποστολείς των επιστολών αυτών. Αποστολείς των εν λόγω επιστολών είναι παιδιά αλλά και ενήλικες, ενώ ο πραγματικός παραλήπτης είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (εφεξής «Εταιρεία»). Επειδή τα στοιχεία του αποστολέα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη αλλά και πληροφορίες που εμπεριέχονται στο κείμενο της επιστολής αποτελούν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία μας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, με το παρόν Δελτίο Τύπου, σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μας εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του απορρήτου, καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»).

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της Εταιρείας συλλέγει από τις επιστολές που συγκεντρώνονται στα κόκκινα γραμματοκιβώτια των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα στοιχεία επικοινωνίας των αποστολέων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, προκειμένου να αποστείλει στους ίδιους αποστολείς μια τυποποιημένη απαντητική επιστολή. Το περιεχόμενο ορισμένων επιστολών ενδέχεται να συμπεριληφθεί σε συλλεκτικές εκδόσεις, λευκώματα, ή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα ή στα social media, της Εταιρείας, χωρίς φυσικά να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του.

Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί η ανταπόκριση με απαντητικές επιστολές στους αποστολείς και η επικοινωνιακή αξιοποίησή από την Εταιρεία (πχ με δημοσίευση στα social media, έντυπη έκδοση λευκώματος κτλ.) Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Ασφάλεια και χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου θα προβεί σε διαγραφή τους και ότι δε θα τα διαβιβάσει σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχετε τα δικαίωμα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας, θ) να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο email dpo@elta-net.gr.