ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Γενικά

1. Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης του Ιστότοπου»), τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου θεωρείται ότι τους έχουν διαβάσει προσεκτικά και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα με τη χρήση του και μόνον.

2. Ο Ιστότοπος λειτουργεί για λογαριασμό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που εδρεύει στην Ελλάδα και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικους καπνιστές. Οι ανήλικοι ρητά απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Ιστότοπου και του περιεχομένου του.

3. Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου.

4. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου ενημερώνοντας αυτό το κείμενο. Οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου δεσμεύονται από τις όποιες τυχόν τέτοιες αναθεωρήσεις.

5. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει ολικά ή τμηματικά τη λειτουργία του Ιστότοπου ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό του. Επίσης, η λειτουργία του Ιστότοπου ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή η χρήση του να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά λόγω γεγονότων που είναι εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

6. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την καλή συντήρηση και διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του Ιστότοπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών/επισκεπτών της, την κατάσταση των δικτύων επικοινωνίας, τον αριθμό των ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο την ίδια χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες και για το λόγο αυτό μπορεί ο Ιστότοπος να μην λειτουργεί είτε καλά είτε καθόλου ή μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.

Χρήση του Ιστότοπου και του Υλικού

Ο Ιστότοπος και όλο του το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων, εικόνων και άλλων υλικών) (εφεξής «Υλικό») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιρειών ή/και των δικαιοπάροχων της και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας και άλλων χωρών. Ο Ιστότοπος και το Υλικό παρέχονται αποκλειστικά και μόνον για προσωπική χρήση των χρηστών/επισκεπτών του Ιστότοπου και χρησιμοποιούνται «ως έχει», χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες/επισκέπτες του. Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ιστότοπου ή του Υλικού, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά:

- της χρήσης του Ιστότοπου ή του Υλικού για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς,
- της διανομής, διάθεσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή δημοσίευσης του Υλικού για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην για προσωπική χρήση, ή
- της τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης, εκτέλεσης, αναμετάδοσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, χορήγησης άδειας ή ανάλυσης του κώδικα μηχανής (reverse engineering) σε σχέση είτε με τμήμα είτε με το σύνολο του Ιστότοπου.

Δήλωση Αποποίησης – Ευθύνη Χρηστών/Επισκεπτών

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών του. Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του Υλικού και στην ασφάλεια του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες ρητά αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ότι ο Ιστότοπος και το Υλικό δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, είναι ακριβή και κατάλληλα, ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα, ότι η χρήση του Ιστότοπου θα είναι ασφαλής, ότι ο Ιστότοπος ή οι διακομιστές (servers) που καθιστούν τον Ιστότοπο διαθέσιμο δεν περιέχουν ιούς ή ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο θα είναι πλήρεις, ακριβείς, κατάλληλες και επίκαιρες. Εάν τυχόν οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου κατεβάσουν (download) οποιοδήποτε τμήμα του Υλικού από τον Ιστότοπο, θα ενεργούν κατά τη δική τους διακριτική ευχέρεια και με δικό τους κίνδυνο και ευθύνη. Αυτοί και μόνον θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί το σύστημα του υπολογιστή τους ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκληθεί από τη μεταφορά δεδομένων (downloading) του Υλικού. Επιπρόσθετα, οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου θα ευθύνονται για το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών, συντήρησης, επισκευών ή διόρθωσης, που τυχόν χρειαστεί, για την πλήρη αποκατάσταση.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το Υλικό και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Υλικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του Υλικού. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και/ή συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του Υλικού ή εν γένει της λειτουργίας του Ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημίων, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν τον Ιστότοπο ή τη χρήση του, ή σε αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη του Ιστότοπου για την πρόσβασή του σ’ αυτόν ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη/επισκέπτη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στον Ιστότοπο, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στον Ιστότοπο ή για την λήψη οποιουδήποτε τμήματος του Υλικού του Ιστότοπου από αυτόν, ακόμη και αν η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι τυχόν σύνδεσμοι μ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ιδία ευθύνη.

Αποζημίωση

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει, υπερασπιστεί και θα διατηρήσει αζήμια την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες ή θυγατρικές τους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους δικαιοπάροχους και τους προμηθευτές τους από κάθε ζημία, ευθύνη, δαπάνη, αποζημίωση και κόστος συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που απορρέουν από οποιαδήποτε παράβαση των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά είτε από αμελή είτε από δόλια συμπεριφορά) από αυτόν ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα δικά του στοιχεία. Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου προκαλέσει τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο ή τα συστήματα υποστήριξης/αναμετάδοσης του Ιστότοπου σ’ αυτόν ή σ’ άλλους, τότε αυτός θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη, δαπάνη, αποζημίωση και κόστος, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύψουν ή είναι απόρροια αυτής της διακοπής της λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του Ιστότοπου.

Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε

Όταν κάποιος κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και τον επισκέπτεται, η εφαρμογή browser που χρησιμοποιεί στέλνει αυτόματα σε μας μια διεύθυνση IP (Internet Protocol) και ορισμένες άλλες πληροφορίες (όπως είναι το είδος browser που χρησιμοποιείται). Δεν χρησιμοποιούμε αρχεία cookies στο σύστημα των χρηστών/επισκεπτών για να αποθηκεύσουμε προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες αναφορικά με το σημείο και τρόπο πρόσβασής τους στον Ιστότοπο.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής του Ιστότοπου. Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε σημείο επαφής του Ιστότοπου. Για να μάθετε σχετικά με τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics cookies) και τις παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα σημείο επαφής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανατρέξτε στη δήλωση σχετικά με τα cookies που είναι διαθέσιμη στο εκάστοτε σημείο επαφής.

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας) σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως Facebook και Twitter) και λίστες εμπορικής προώθησης που έχουν αποκτηθεί από γραφεία εμπορικής προώθησης .

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε κατά τον εκάστοτε χρόνο.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210- 4193000.

Δικαιοδοσία

Το Ελληνικό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τη Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας και κάθε χρήστης/επισκέπτης συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης του Ιστότοπου και Δήλωσης Τήρησης Εχεμύθειας.

© 2019 prostokalytero. All rights reserved